ចុះឈ្មោះរៀន​​ និង បញ្ចប់ថ្នាក់ទី៩ គ្រប់ពេលវេលា និង គ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីប៊ីប

      Register and complete grade 9 anytime and anywhere with BEEP

      កម្មវិធីសមមូលអប់រំកមិ្រតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួបរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាបញ្ចប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង តាមប្រព័ន្ធពីរបញ្ចូលគ្នាដែលមានភាពបត់បែន និងទន់ភ្លន់។ 

ការបញ្ចប់ការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈកម្មវិធីនេះនឹងជួយពួកគេឲ្យរកការងារបានប្រសើរជាង ឬក៏ទទួលបានការអប់រំបន្តទៀត ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពការងារ និងបំណិនជីវិត។

ចុះឈ្មោះទីនេះ | Register here

Workplace SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR