កម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត
Basic Education Equivalency Programme (BEEP)


មណ្ឌលសិក្សាប៊ីប ខេត្តបាត់ដំបង

កម្មវិធីសមមូលអប់រំកមិ្រតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួបរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាបញ្ចប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង តាមប្រព័ន្ធពីរបញ្ចូលគ្នាដែលមានភាពបត់បែន និងទន់ភ្លន់។

មជ្ឃមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ ខេត្តបាត់ដំបង

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
012 487 215/012 834 087
ទីតាំងមណ្ឌល : https://goo.gl/maps/THX4fwYrJWxYey8y6វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាខេត្តបាត់ដំបង

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
017 226 306/093 516 067
ទីតាំងមណ្ឌល : https://goo.gl/maps/zRC31yuEz5apFjceAអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈ ខេត្តបាត់ដំបង

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
0962998559
ទីតាំងមណ្ឌល : https://goo.gl/maps/h92fFfY8K55JSMWY7