កម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត
Basic Education Equivalency Programme (BEEP)


មណ្ឌលសិក្សាប៊ីប ខេត្តកំពង់ចាម

កម្មវិធីសមមូលអប់រំកមិ្រតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួបរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាបញ្ចប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង តាមប្រព័ន្ធពីរបញ្ចូលគ្នាដែលមានភាពបត់បែន និងទន់ភ្លន់។

មណ្ឌលសិក្សាទី១

អនុវិទ្យាល័យបាយ័ន

អាសយដ្ឋាន ភូមិគោក ឃុំគោកឆោក ក្រុងសៀមរាម ខេត្តសៀមរាម ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល
១.លោក សុំ ថាច ប្រធាន
លេខទូរសព្ទ៖ ០៨៨៥៣៥៣៤៣៣
២.លោក ផល ចំរើន អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ ០៨៨៥៣៥៣៤៣៣

មណ្ឌលសិក្សាទី២

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិយុវជនកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន ភូមិគោក ឃុំគោកឆោក ក្រុងសៀមរាម ខេត្តសៀមរាម ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល
១.លោក សុំ ថាច ប្រធាន
លេខទូរសព្ទ៖ ០៨៨៥៣៥៣៤៣៣
២.លោក ផល ចំរើន អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ ០៨៨៥៣៥៣៤៣៣

មណ្ឌលសិក្សាទី៣

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសអង្គ

អាសយដ្ឋាន ភូមិគោក ឃុំគោកឆោក ក្រុងសៀមរាម ខេត្តសៀមរាម ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល
១.លោក សុំ ថាច ប្រធាន
លេខទូរសព្ទ៖ ០៨៨៥៣៥៣៤៣៣
២.លោក ផល ចំរើន អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ ០៨៨៥៣៥៣៤៣៣

មណ្ឌលសិក្សាទី៤

វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសតេជោសែនសៀមរាម

អាសយដ្ឋាន ភូមិគោក ឃុំគោកឆោក ក្រុងសៀមរាម ខេត្តសៀមរាម ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល
១.លោក សុំ ថាច ប្រធាន
លេខទូរសព្ទ៖ ០៨៨៥៣៥៣៤៣៣
២.លោក ផល ចំរើន អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ ០៨៨៥៣៥៣៤៣៣