កម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត
Basic Education Equivalency Programme (BEEP)


មណ្ឌលសិក្សាប៊ីប រាជធានីភ្នំពេញ

កម្មវិធីសមមូលអប់រំកមិ្រតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួបរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាបញ្ចប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង តាមប្រព័ន្ធពីរបញ្ចូលគ្នាដែលមានភាពបត់បែន និងទន់ភ្លន់។

មណ្ឌលសិក្សា(ICT)

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល

១.លោក ឡាយ ហេង ប្រធាន
លេខទូរសព្ទ៖ 099 631 618
២.លោកស្រី ស្រី លូម អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ 016 661 902
៣.លោក សិនកៅ វ៉ាន អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ 097 691 0800
អាស្រ័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សីសង្កាត់ទួលគោក ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ Location:https://goo.gl/maps/mkWTtE4WXh5amfDE9

មណ្ឌលសិក្សា(NIEI)

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល

១.លោក ងួន វីរៈ ប្រធាន
លេខទូរសព្ទ៖ 077 333 206
២.លោក សួង ចាន់កៅសាន អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ 010 347 666
៣.លោក វេន ឈុនហាក់ អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ 017 919 170
អាស្រ័យដ្ឋាន៖ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។ Location:https://goo.gl/maps/dkZy3xgXZdNJuDXk8