កម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត
Basic Education Equivalency Programme (BEEP)


មណ្ឌលសិក្សាប៊ីប រាជធានីភ្នំពេញ

កម្មវិធីសមមូលអប់រំកមិ្រតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួបរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាបញ្ចប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង តាមប្រព័ន្ធពីរបញ្ចូលគ្នាដែលមានភាពបត់បែន និងទន់ភ្លន់។

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
011740773/086 643 253
ទីតាំងមណ្ឌល : https://goo.gl/maps/mkWTtE4WXh5amfDE9អង្គការមូនិធិកុមាកម្ពុជា (CCF) ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
086 666 791/070 533 558
ទីតាំងមណ្ឌល : https://goo.gl/maps/KVK1L7kLtWJ75QuP8វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាពនិងនវានុវត្តន៍ ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
010 347 666/017 919 170
ទីតាំងមណ្ឌល : https://goo.gl/maps/dkZy3xgXZdNJuDXk8