កម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត
Basic Education Equivalency Programme (BEEP)


មណ្ឌលសិក្សាប៊ីប សៀមរាប

កម្មវិធីសមមូលអប់រំកមិ្រតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួបរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាបញ្ចប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង តាមប្រព័ន្ធពីរបញ្ចូលគ្នាដែលមានភាពបត់បែន និងទន់ភ្លន់។

មណ្ឌលសិក្សា (NCYC)

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល
១.លោក MAO VANNAK ប្រធាន
លេខទូរសព្ទ៖ 097 970 1465
២.លោក MIECH BORA អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ 012 973 102
៣.លោក MON SOVANDARITH អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ 017 332 834 អាសយដ្ឋាន: ភូមិមណ្ឌល៣ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ Location:https://goo.gl/maps/6Js2B8gGiyNbpc5C7

មណ្ឌលសិក្សា(NIEI)

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្នកសម្របសម្រួល

១.លោក CHHOM REU ប្រធាន
លេខទូរសព្ទ៖ 016 724 772
២.លោក MORM PUTHISAT អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ 097 723 4936
៣.លោក CHEN SOREYA អ្នកសម្របសម្រួល
លេខទូរសព្ទ៖ 097 641 9383
Address: Street Vibolpahna Sok Ann, PreiKuy Village, Ampel Commune, Prasatbakong District, Siem Reap Province. Location:https://goo.gl/maps/iwMN3cqLZUfRaHe8A