កម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត
Basic Education Equivalency Programme (BEEP)


មណ្ឌលសិក្សាប៊ីប ខេត្តសៀមរាប

កម្មវិធីសមមូលអប់រំកមិ្រតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួបរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាបញ្ចប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង តាមប្រព័ន្ធពីរបញ្ចូលគ្នាដែលមានភាពបត់បែន និងទន់ភ្លន់។

អនុវិទ្យាល័យបាយ័ន ខេត្តសៀមរាប

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
097 723 4936/097 641 9383

ទីតាំងមណ្ឌល :

https://goo.gl/maps/iwMN3cqLZUfRaHe8A

មជ្ឃមណ្ឌលជាតិយុវជន ខេត្តសៀមរាប

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
012 973 102/017 332 834

ទីតាំងមណ្ឌល :

https://goo.gl/maps/6Js2B8gGiyNbpc5C7

វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសអង្គរ

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
098 567 807/097 722 31 31

ទីតាំងមណ្ឌល :

https://goo.gl/maps/cx85DyKAmatfpfTPA

វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសតេជោសែនសៀមរាប

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
096 666 63 25/010 607 522

ទីតាំងមណ្ឌល :

https://goo.gl/maps/ztfpnGSvGeu4pPLJA