កម្មវិធីសមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត
Basic Education Equivalency Programme (BEEP)


មណ្ឌលសិក្សាប៊ីប ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

កម្មវិធីសមមូលអប់រំកមិ្រតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត គឺជាការផ្តួចផ្តើមរួបរួមគ្នារវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: និងអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីពង្រីកសេវាអប់រំមូលដ្ឋានសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាបោះបង់ការសិក្សាខ្ពស់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ។ កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាបញ្ចប់ការអប់រំមូលដ្ឋាន តាមរយៈការរៀនដោយខ្លួនឯង តាមប្រព័ន្ធពីរបញ្ចូលគ្នាដែលមានភាពបត់បែន និងទន់ភ្លន់។

មជ្ឃមណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ដំរិល ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
097 682 8756/097 604 8485
ទីតាំងមណ្ឌល : https://goo.gl/maps/3GR7WTK5b5Bx452K6មជ្ឃមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ទំនាក់ទំនងអ្នកសម្របសម្រួល
070 662 287/097 99 99 201
ទីតាំងមណ្ឌល : https://goo.gl/maps/VFRswbNodVc3Utcs5